Studentski radovi – Maketarstvo

Maketarstvo

Maketarstvo je izborni predmet na drugoj godini studija arhitekture.  U okviru predmeta, studenti se upoznaju sa različitim tehnikama, ciljevima i načinima izrade maketa u arhitekturi i urbanizmu. Istovremeno, kroz praktičan rad na dva zadatka stiču osnovne veštine izrade maketa sa dva različita cilja/ishoda. Cilj prvog zadatka je izrada finalne prezentacione makete datog arhitektonskog/urbanističkog rešenja. Studentski rad nastao u periodu 2011-2016 koji je za cilj imao izradu urbane matrice istorijskog jezgra Novog Sada, nagradjen je Velikom nagradom 25. medjunarodnog salona urbanizma u Sremskoj Mitrovici 2016. godine. Drugi način primene maketa u arhitekturi tiče se istraživanje arhitektonskih formi i uloge materijala u konceptualnim fazama procesa projektovanja, što je tema i cilj drugog zadatka.   
 

Predmet maketarstvo je komplementaran sa predmetom Digitalna fabrikacija na master kursu Digitalne tehnike dizajn i produkcije u arhitekturi.

Prezentacione makete

Istraživačke makete