O predmetu

1. OBRAZOVNI CILJ

Osposobljavanje studenata da tačno prenesu arhitektonski projekat na različite materijale od kojih će napraviti maketu objekta koji su prethodno isprojektovali. Cilj je da studenti shvate značaj interpretacije arhitektonskog projekta i njegove reprezentacije u različitim materijalima koji će doprineti što boljoj prezentaciji njihovog projekta.

2. ISHOD OBRAZOVANJA (STEČENA ZNANJA)

Da stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu.

3. SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA

Uvod u definisanje osnovnih pojmova: modelarstvo, tipovi modela, primena modela, kompjuterski 3D modeli. Primeri kompjuterski modela i modela izvedenih u različitim materijalima. Odnos modelarstva i maketarstva. Osnovni pojmovi i definisanje maketarstva. Podela maketa: po nameni, po tipovima, po razmeri po materijalima. Postupak izrade maketa i korišćenje materijala. Primeri maketa. Praktičan, individualan rad na izradi maketa.

4. METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Predavanja i vežbe. Konsultacije.

Leave a Reply