Dokumentacija

PRAVILNIK – DIPLOMSKI RAD

PRAVILNIK DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU, PREDAJU I ODBRANU DIPLOMSKOG RADA

Ovim pravilnikom se definišu obaveze i radnje kandidata, komentora i mentora pri prijavi, izradi, predaji i odbrani Diplomskog rada.

Sve odredbe, pravila i procesi o predaji Diplomskog rada koje važe na Fakultetu tehničkih nauka moraju u potpunosti biti poštovani.

Radovi se predaju u pet diplomskih rokova propisanih dosadašnjom praksom Departmana za arhitekturu i urbanizam. Predaje u 2015. godini su zakazane za utorak: 17. februar, 22. april, 14. jun, 15. septembar i 17. novembar u 12.00 časova kod mentora.
Pri prvom razgovoru kandidata sa mentoron potrebno je doneti papir (formular) na kome će biti upisani sledeći podaci: ime i prezime kandidata sa brojem indeksa, ime i prezime mentora i komentora (koji je obavezan), predlog naslova Diplomskog rada, rok u kome se predviđa odbrana, spisak literature i opis teme rada u nekoliko rečenica. Ovaj formular mentor i komentor su dužni da potpišu kao svoju saglasnost za rad sa kandidatom.

Mentor i komentor ne bi trebalo da imaju više od pet kandidata po diplomskom roku.

Grafički deo rada potrebno je da sadrži minimalno dva formata 70 x 100, kao i jedan list istog formata, na kome će sintezno biti predstavljen projekat – studija. Taj list će da se koristi za izložbu u galeriji Departmana i neće se koristiti na odbrani. Sintezni prikaz ostaće u trajnom vlasništvu Departmana za arhitekturu i urbanizam, i koristiće se za buduće izložbe.

Svi elementi rada predaju se isključivo mentoru, koji potpisujući formular o prihvatanju rada, ako su ispunjeni svi uslovi i standardi Departmana za arhitekturu i urbanizam, šalje rad službi Departmana puštajući ga u proces formiranja komisije i zakazivanje odbrane.

Kandidati treba da predaju tri tekstualna priloga rada, od kojih dva tvrdo ukoričena, u kojima moraju biti svi grafički prilozi koje kandidat prezentuje.
U Novom Sadu, Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
20. 11. 2014. god. Prof. dr Darko Reba

Dokumentacija