Dokumentacija

6

NOVI PRAVILNICI DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU DIPLOMSKOG/MASTER RADA

Ovde možete preuzeti pravilnike za prijavu, izradu, predaju i odbranu diplomskog i master rada, kao i predviđene datume odbrane radova.

Dokumentacija

Teme za diplomske i master radove

Dokumentacija

Žan Mone Evropski modul “Regionalni razvoj kao modalitet evropskih integracija”

Departman za arhitekturu i urbanizam će u školskoj 2013/2014. godini, kao i u naredne

dve školske godine, u okviru Žan Mone Evropskog modula organizovati seriju predavanja

na temu regionalnog planiranja i razvoja kao jednog od definišućih aspekata Evropskih

integracija.

Evropski modul je projekat u okviru Žan Mone potprograma i sastavni je deo Programa za

celoživotno učenje (Lifelong learning Programme). Osnovni cilj Žan Mone potprograma

je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropskih integracija na nivou

visokoškolskih institucija unutar i van Evropske unije. U takvom okviru, projekat Evropski

modul podrazumeva kurs od najmanje 40 sati tokom akademske godine u oblasti EU

integracija. Žan Mone Evropski modul koji se realizuje na Departmanu za arhitekturu i

urbanizam odobren je, uz visoke ocene, i kofinansiran od strane Evropske komisije u julu

2013. godine i traje do 2016. godine.

Predavanja u okviru Evropskog modula “Regionalni razvoj kao modalitet evropskih

integracija” interdisciplinarnog su karaktera i odnose se na prostorne, ekonomske, socijalne,

pravne, kulturne, ekološke i upravljačke aspekte regionalnog planiranja i razvoja, uključujući

i pitanja urbano-ruralnih veza, održivog razvoja i regionalne politike Evropske Unije.

Predavanja počinju u martu 2014. godine. Rukovodilac modula je doc. dr Milica Kostreš.

Sve informacije vezane za modul, tematske oblasti i termine predavanja nalaze se na

sledećem linku: http://regeu-ftn.tumblr.com/

Dokumentacija

PRAVILNIK – DIPLOMSKI RAD

PRAVILNIK DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU, PREDAJU I ODBRANU DIPLOMSKOG RADA

Ovim pravilnikom se definišu obaveze i radnje kandidata, komentora i mentora pri prijavi, izradi, predaji i odbrani Diplomskog rada.

Sve odredbe, pravila i procesi o predaji Diplomskog rada koje važe na Fakultetu tehničkih nauka moraju u potpunosti biti poštovani.

Radovi se predaju u pet diplomskih rokova propisanih dosadašnjom praksom Departmana za arhitekturu i urbanizam. Predaje u 2015. godini su zakazane za utorak: 17. februar, 22. april, 14. jun, 15. septembar i 17. novembar u 12.00 časova kod mentora.
Pri prvom razgovoru kandidata sa mentoron potrebno je doneti papir (formular) na kome će biti upisani sledeći podaci: ime i prezime kandidata sa brojem indeksa, ime i prezime mentora i komentora (koji je obavezan), predlog naslova Diplomskog rada, rok u kome se predviđa odbrana, spisak literature i opis teme rada u nekoliko rečenica. Ovaj formular mentor i komentor su dužni da potpišu kao svoju saglasnost za rad sa kandidatom.

Mentor i komentor ne bi trebalo da imaju više od pet kandidata po diplomskom roku.

Grafički deo rada potrebno je da sadrži minimalno dva formata 70 x 100, kao i jedan list istog formata, na kome će sintezno biti predstavljen projekat – studija. Taj list će da se koristi za izložbu u galeriji Departmana i neće se koristiti na odbrani. Sintezni prikaz ostaće u trajnom vlasništvu Departmana za arhitekturu i urbanizam, i koristiće se za buduće izložbe.

Svi elementi rada predaju se isključivo mentoru, koji potpisujući formular o prihvatanju rada, ako su ispunjeni svi uslovi i standardi Departmana za arhitekturu i urbanizam, šalje rad službi Departmana puštajući ga u proces formiranja komisije i zakazivanje odbrane.

Kandidati treba da predaju tri tekstualna priloga rada, od kojih dva tvrdo ukoričena, u kojima moraju biti svi grafički prilozi koje kandidat prezentuje.
U Novom Sadu, Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
20. 11. 2014. god. Prof. dr Darko Reba

Dokumentacija

PRAVILNIK – MASTER RAD

PRAVILNIK DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU, PREDAJU I ODBRANU MASTER RADA

Ovim pravilnikom se definišu obaveze i radnje kandidata, komentora i mentora pri prijavi, izradi, predaji i odbrani Master rada.

Sve odredbe, pravila i procesi o predaji Master rada koje važe na Fakultetu tehničkih nauka moraju u potpunosti biti poštovani.

Radovi se predaju u pet diplomskih rokova propisanih dosadašnjom praksom Departmana za arhitekturu i urbanizam. Predaje u 2015. godini su zakazane za utorak: 17. februar, 22. april, 14. jun, 15. septembar i 17. novembar u 12.00 časova kod mentora.
Pri prvom razgovoru kandidata sa mentoron potrebno je doneti papir (formular) na kome će biti upisani sledeći podaci: ime i prezime kandidata sa brojem indeksa, ime i prezime mentora i komentora (koji je obavezan), predlog naslova Master rada, rok u kome se predviđa odbrana, spisak literature i opis teme rada u nekoliko rečenica. Ovaj formular mentor i komentor su dužni da potpišu kao svoju saglasnost za rad sa kandidatom.

Mentor i komentor ne bi trebalo da imaju više od pet kandidata po diplomskom roku.

Grafički deo rada potrebno je da sadrži minimalno tri formata 70 x 100, kao i jedan list istog formata, na kome će sintezno biti predstavljen projekat – studija. Taj list će da se koristi za izložbu u galeriji Departmana i neće se koristiti na odbrani. Sintezni prikaz ostaće u trajnom vlasništvu Departmana za arhitekturu i urbanizam, i koristiće se za buduće izložbe.

Svi elementi rada predaju se isključivo mentoru, koji potpisujući formular o prihvatanju rada, ako su ispunjeni svi uslovi i standardi Departmana za arhitekturu i urbanizam, šalje rad službi Departmana puštajući ga u proces formiranja komisije i zakazivanje odbrane.

Kandidati treba da predaju pet tekstualnih priloga rada, od kojih dva tvrdo ukoričena, u kojima moraju da se nalaze svi grafički listovi.
U Novom Sadu, Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
20. 11. 2014. god. Prof. dr Darko Reba

Dokumentacija

CAMPUS EUROPE – matrix of the programe in english

No. CE
prog
Uni Study
prog.
Course
Code
Course Course_en Year Sem. Ects Lang. Description
1 Arch. NS Arch. A101 Matematika Mathematics 1 1 6 SRB description

2 Arch. NS Arch. A202 Konstrukcije, materijali i građenje Constructions, Materials and Building 1 1 7 SRB description

3 Arch. NS Arch. A214 Elementi i sklopovi zgrada 1 Elements and Assemblies of Buildings 1 1 1 5 SRB description

4 Arch. NS Arch. A301 Uvod u arhitektonski dizajn Introduction into Arch.itectural Design 1 1 3 SRB description

5 Arch. NS Arch. A302 Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1 Arch.itectural Analysis, Functions and Typology 1 1 1 5 SRB description

6 Arch. NS Arch. AD06 Nacrtna geometrija 1 Descriptive Geometry 1 1 1 4 SRB description

7 Arch. NS Arch. A102 Nacrtna geometrija 2 Descriptive Geometry 2 1 2 4 SRB description

8 Arch. NS Arch. A201 Elementi i sklopovi zgrada 2 Elements and Assemblies of Buildings 2 1 2 5 SRB description

9 Arch. NS Arch. A204 Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 2 Arch.itectural Analysis, Functions and Typology 2 1 2 5 SRB description

10 Arch. NS Arch. A300 Arhitektonske konstrukcije 1 Arch.itectural Constructions 1 1 2 7 SRB description

11 Arch. NS Arch. AD02 Sociologija građene sredine Sociology of the Built Environment 1 2 3 SRB description

12 Arch. NS Arch. AD03 Ekonomija građene sredine Economy of the Built Environment 1 2 3 SRB description

13 Arch. NS Arch. AD08 Slobodoručno crtanje Free-Hand Drawing 1 2 3 SRB description

14 Arch. NS Arch. 342 Interpretacija i reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela Interpretation and representation of Arch.itectural and urban product 2 1 3 SRB description

15 Arch. NS Arch. A203 Arhitektonske konstrukcije 2 Arch.itectural Constructions 2 2 1 5 SRB description

16 Arch. NS Arch. A205 Urbana, ruralna analiza i morfologija 1 Urban/Rural Analysis and Morphology 1 2 1 5 SRB description

17 Arch. NS Arch. A207 Mehanika Mechanics 2 1 4 SRB description

18 Arch. NS Arch. A231 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1 Design of Residential Builing and Complexes 1 2 1 5 SRB description

19 Arch. NS Arch. A306 Uvod u istoriju arhitekture Introduction into History of Arch. 2 1 3 SRB description

20 Arch. NS Arch. 332 Maketarstvo Model making 2 1 5 SRB description

21 Arch. NS Arch. A555 Perspektiva Perspective 2 1 5 SRB description

22 Arch. NS Arch. 141 Arhitektura i grad srednjeg veka Arch. and Town in Middle Age 2 2 3 SRB description

23 Arch. NS Arch. 232 Arhitektonske konstrukcije 3 Arch.itectural Constructions 3 2 2 5 SRB description

24 Arch. NS Arch. 241 Urbana, ruralna analiza i morfologija 2 Urban/Rural Analysis and Morphology 2 2 2 5 SRB description

25 Arch. NS Arch. 341 Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 2 Design of Residential Builing and Complexes 2 2 2 5 SRB description

26 Arch. NS Arch. A104 Arhitektonska fizika i instalacije u arhitekturi Arch. Physics and Installation in Arch. 2 2 7 SRB description

27 Arch. NS Arch. A237 Otpornost materijala Material Resistance 2 2 5 SRB description

28 Arch. NS Arch. 152 Arhitektura i grad novog doba Arch. and Town in the New Age 3 1 2 SRB description

29 Arch. NS Arch. A303 Teorija konstrukcija Theory of Constructions 3 1 5 SRB description

30 Arch. NS Arch. A304 Konstruktivni sistemi 1 Construction Systems 1 3 1 3 SRB description

31 Arch. NS Arch. A305 Noseće konstrukcije 1 Supporting Construction 1 3 1 3 SRB description

32 Arch. NS Arch. A307 Arhitektonsko projektovanje 1 Arch.itectural Design 1 3 1 5 SRB description

33 Arch. NS Arch. A308 Urbanističko projektovanje 1 Urban Design 1 3 1 5 SRB description

34 Arch. NS Arch. A363 Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 Internal Space Design 1 3 1 2 SRB description

35 Arch. NS Arch. A154 Koncepti saobraćaja u gradu Traffic concept in cities 3 1 5 SRB description

36 Arch. NS Arch. A155 Likovna estetika i kompozicija Figurativ Estetics and Composition 3 1 5 SRB description

37 Arch. NS Arch. A254 Tehnike prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela Presentational techniques of the Arch.itectural and urban product 3 1 5 SRB description

38 Arch. NS Arch. A255 Strategije i metode urbanističkog projektovanja Urban Design – Strategies and Mhethods 3 1 5 SRB description

39 Arch. NS Arch. 361 Arhitektonsko projektovanje 2 Arch.itectural Design 2 3 2 5 SRB description

40 Arch. NS Arch. A162 Razvoj regionalne arhitekture Development of Regional Arch. 3 2 3 SRB description

41 Arch. NS Arch. A208 Noseće konstrukcije 2 Supporting Construction 2 3 2 5 SRB description

42 Arch. NS Arch. A309 Mehanika tla i fundiranje Mechanics of Soil and Foundation 3 2 3 SRB description

43 Arch. NS Arch. A310 Ekologija i građena sredina Ecology and Building Environment 3 2 3 SRB description

44 Arch. NS Arch. A362 Urbanističko projektovanje 2 Urban Design 2 3 2 5 SRB description

45 Arch. NS Arch. A264 Materijali u graditeljstvu Materials in Construction 3 2 6 SRB description

46 Arch. NS Arch. A267 Efemerna arhitektura Ephemeral Arch. 3 2 6 SRB description

47 Arch. NS Arch. A364 Principi univerzalnog dizajna Universal Design Principles 3 2 6 SRB description

48 Arch. NS Arch. A365 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 1 Representation of the Arch.itectural and urban product 1 3 2 6 SRB description

49 Arch. NS Arch. A 305 Noseće konstrukcije 3 Supporting Construction 3 4 1 3 SRB description

50 Arch. NS Arch. A171 Savremena arhitektura Contemporary Arch. 4 1 4 SRB description

51 Arch. NS Arch. A371 Arhitektonsko projektovanje 3 Arch.itectural Design 3 4 1 4 SRB description

52 Arch. NS Arch. A372 Urbanističko projektovanje 3 Urban Design 3 4 1 4 SRB description

53 Arch. NS Arch. A373 Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1 Arch.itectural Heritage, Presesrvation and Protection 1 4 1 4 SRB description

54 Arch. NS Arch. A383 Stručna praksa – bachelor Practical Training – Bachelor 4 1 2 SRB description

55 Arch. NS Arch. EJ1Z Engleski jezik – osnovni English – basic 4 1 3 SRB description

56 Arch. NS Arch. EJ2Z Engleski jezik – srednji English – Intermediate 4 1 3 SRB description

57 Arch. NS Arch. A272 Konstruktivni sistemi 2 Construction Systems 2 4 1 6 SRB description

58 Arch. NS Arch. A375 Principi održivog razvoja u arhitektonskom projektovanju Princilpel of Sustainable Development in Arch.itectural Design 4 1 6 SRB description

59 Arch. NS Arch. A376 Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju Princilpel of Sustainable Development in Urban Design 4 1 6 SRB description

60 Arch. NS Arch. A377 Reprezentacija arhitektonskog i urbanističkog dela 2 Presentation of Arch. and Urban Product 1 4 1 6 SRB description

61 Arch. NS Arch. 353 Pejzažna arhitektura 1 Lendscape Arch. 1 4 2 2 SRB description

62 Arch. NS Arch. A374 Upravljanje projektima i građenjem 1 Project and Building Management 1 4 2 2 SRB description

63 Arch. NS Arch. A354 Posebni programi stanovanja Residential Bulidings Special Programmes 4 2 5 SRB description

64 Arch. NS Arch. A366 Principi održivog razvoja u arhitektonskom projektovanju Sustainable Development Principles in Arch.itectural Design 4 2 5 SRB description

65 Arch. NS Arch. A367 Principi održivog razvoja u urbanističkom projektovanju Sustainable Development Principles in Urban Design 4 2 5 SRB description

66 Arch. NS Arch. A182 Istorija umetnosti i kulture History of Art and Culture 4 2 2 SRB description

67 Arch. NS Arch. A381 Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2 Arch.itectural Heritage, Presesrvation and Protection 2 4 2 2 SRB description

68 Arch. NS Arch. EJ2L Engleski jezik – srednji English – Intermediate 4 2 3 SRB description

69 Arch. NS Arch. EJ3L Engleski jezik – viši English – Expert 4 2 3 SRB description

70 Arch. NS Arch. NJ1L Nemački jezik – osnovni German – Basic 4 2 3 SRB description

71 Arch. NS Arch. A183 Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Geometry and Vizualisation of Forms 4 2 4 SRB description

72 Arch. NS Arch. A281 Urbana i kulturna politika Urban and Cultural Policies 4 2 4 SRB description

73 Arch. NS Arch. A382 Oblikovanje unutrašnjeg prostora 2 Internal Space Shaping 2 4 2 4 SRB description

74 Arch. NS Arch. A489 Izrada završnog – bachelor rada Production of final Bachelor work 4 2 10 SRB description

75 Arch. NS Arch.(MS) A390 Stručna praksa – master Practical Training – Master 5 1 3 SRB description

76 Arch. NS Arch.(MS) A391 Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa Arch.itectural Design of Complex Programmes 5 1 7 SRB description

77 Arch. NS Arch.(MS) A392 Urbanističko projektovanje kompleksnih programa Urban Design of Complex Programmes 5 1 7 SRB description

78 Arch. NS Arch.(MS) A393 Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3 Internal Space Shaping 3 5 1 5 SRB description

79 Arch. NS Arch.(MS) EJA Engleski jezik – specijalizovani kurs English – Specialisation Course 5 1 3 SRB description

80 Arch. NS Arch.(MS) NJA Nemački jezik u arhitekturi German Language in Arch. 5 1 3 SRB description

81 Arch. NS Arch.(MS) A291 Reprezentacija šireg prostornog okruženja Representation of the Space Environment 5 1 5 SRB description

82 Arch. NS Arch.(MS) A292 Montažni objekti Prefabricate Structures 5 1 5 SRB description

83 Arch. NS Arch.(MS) A293 Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu New Technology and Materisals in Engineering 5 1 5 SRB description

84 Arch. NS Arch.(MS) A294 Noseće konstrukcije 4 Supporting Construction 4 5 1 2 SRB description

85 Arch. NS Arch.(MS) A394 Upravljanje projektima i građenjem 2 Project and Building Management 2 5 1 5 SRB description

86 Arch. NS Arch.(MS) A395 Urbana rekonstrukcija i revitalizacija Urban Reconstruction and Revitalisation 5 1 5 SRB description

87 Arch. NS Arch.(MS) A396 Arhitektonska rekonstrukcija i revitalizacija Arch.itectural Reconstruction and Revitalisation 5 1 5 SRB description

88 Arch. NS Arch.(MS) A397 Urbano planiranje Urban Planning 5 1 5 SRB description

89 Arch. NS Arch.(MS) A398 Pejzažna arhitektura 2 Leandscape Arch. 2 5 1 5 SRB description

90 Arch. NS Arch.(MS) A399 Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu Competition in Arch. and Urbanism 5 1 5 SRB description

91 Arch. NS Arch.(MS) SIM01 Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama dipl-master rada Study Work – Master Thesis 5 2 15 SRB description

92 Arch. NS Arch.(MS) A028 Izrada i odbrana diplomskog – master rada Production of Final Master Work 5 2 15 SRB description

93 Arch. NS Arch.(MS) A000 Teorija i kritika arhitektonskog dela Theori and Critic of Arch.itectural work 5 1 8 SRB description

94 Arch. NS Arch.(MS) A001 Teorija i kritika urbane sredine Theory and Critic of Urban Environment 5 1 8 SRB description

95 Arch. NS Arch.(MS) A002 Metodologija naučno – istraživačkog rada Methodology of Science Work 5 1 3 SRB description

96 Arch. NS Arch.(MS) A390 Stručna praksa – master Practical Training – Master 5 1 3 SRB description

97 Arch. NS Arch.(MS) EJA Engleski jezik – specijalizovani kurs English – Specialisation Course 5 1 3 SRB description

98 Arch. NS Arch.(MS) NJA Nemački jezik u arhitekturi German Language in Arch. 5 1 3 SRB description

99 Arch. NS Arch.(MS) A100 Kontekstualnost u arhitekturi i urbanizmu Context in Arch. and Urbanism 5 1 5 SRB description

100 Arch. NS Arch.(MS) A110 Koncept u arhitekturi i urbanizmu Concept in Arch. and Urbanism 5 1 5 SRB description

101 Arch. NS Arch.(MS) A111 Tipologija arhitektonskih objekata Tipology of Arch. 5 1 5 SRB description

102 Arch. NS Arch.(MS) A112 Principi formiranja i tipologije gradskih prostora Tipology and Principles of Modeling of Town Spaces 5 1 5 SRB description

103 Arch. NS Arch.(MS) A291 Reprezentacija šireg prostornog okruženja Representation of Built Environment 5 1 5 SRB description

104 Arch. NS Arch.(MS) A399 Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu Competition Work in Arch. and Urbanism 5 1 5 SRB description

105 Arch. NS Arch.(MS) SIM01 Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama dipl-master rada Study Work – Master Thesis 5 2 15 SRB description

106 Arch. NS Arch.(MS) A028 Izrada i odbrana diplomskog – master rada Production of Final Master Work 5 2 15 SRB description

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad