Budući studenti

PROCES PROJEKTOVANJA

Doc. dr Dragana Konstantinović

Osnovna ideja predavanja je da budućim studentima objasni kompleksnost procesa projektovanja, koji ,kao složeni logički i kreativni ciklus, predstavlja metodološki i kreativni okvir stvaranja arhitektonskog dela. Time, ističe se dvojna priroda ovog procesa – inženjerska i umetnička, čime se objašnjava i pozicija arhitekture kao discipline upravo na graničnom polju između umetnosti i tehnike. Isto tako, kroz predavanje će se istaći značaj stvaranja arhitektonskog dela koje je kontekstualizovani produkt, i kao takav u stalnoj interakciji sa sredinom u kojoj, i za koju nastaje.

Na predavanju su objašnjene i diskutovane osnovne faze tog procesa, objašnjeni osnovni pojmovi, moguće metodologija rada u različitim fazama, i na primerima prikazane specifične pojedinosti.

Predavanja su se bavila posebno sledećim podtemama:

definicija procesa projektovanja: odnos inženjerskog/egzaktnog i kreativnog/umetničkog; arhitektura kao disciplina između inženjerstva i umetnosti; vremenska komponenta; cikličnost procesa…

osnovne faze procesa projektovanja:

I predprojektantska faza: istraživanje (analize, zaključci)

kontekst (pojam), mogući slojevi analize konteksta (fizički, društveni, genius loci)

projektantski zadatak/problem

korisnici (potrebe, scenario upotrebe prostora, egzistencijalna funkcija arhitektonskog dela, ambijentalne vrednosti…)

II sinteza

program (kreativni i kritički rad na programu)

koncept

(sredstva: crtež, skica, dijagram; uticaj teorije arhitekture i teorije forme na arhitektonsko delo)

III kritička analiza rešenja

IV razrada rešenja

Informacije za buduće studente.