Ljiljana Vukajlov

 • Pozicija:

  Vanredni profesor

 • Zvanje:

  dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Departman za arhitekturu i urbanizam: Elementi i sklopovi zgrada 1, Elementi i sklopovi zgrada 2, Urbana/ruralna analiza i morfologija 1, Urbana/ruralna analiza i morfologija 2; Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn: Principi univerzalnog dizajna; Departman za građevinarstvo i geodeziju: Bioklimatska arhitektura

 • Kabinet:

  512

 • Konsultacije:

  petak 14:00 - 15:00

 • Kontakt:

  ljiljavukajlov@sbb.rs

Biografija:

Ljiljana Vukajlov rođena je u Novom Sadu u Republici Srbiji, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1987. a magistrirala 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2010 godine.

Radila je kao nastavnik teorijske nastave u SC "Jovan Vukanović" u Novom Sadu (1987-1989). U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Urbanizam na FTN-u u Novom Sadu izabrana je 1989. godine. Tada je bila angažovana i kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam angažovana je od 1997. godine. Trenutno radi kao nastavnik na Departmanu za arhitekturu i urbanizam i Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn na FTN-u u Novom Sadu.

Kao asistent je bila angažovana na Saobraćajnom odseku (danas Departman za saobraćaj) FTN-a (1989-1998) na predmetu "Urbanizam", zatim na Odseku za pejzažnu arhitekturu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu (1989-1992) na predmetima "Pejzažna arhitektura" i "Urbanizam i zaštita životne sredine", a na Arhitektonskom odseku (danas Departman za arhitekturu i urbanizam) FTN-a na predmetu “Urbana/ruralna analiza i morfologija” (1997-2010), na predmetu "Urbanističko projektovanje II“ (2002 do 2007) i na predmetu "Teorija i kritika urbane stredine" na Master studijama (2009-2011). U zvanju nastavnika angažovana je na predmetima "Urbanizam 1" i "Urbanizam 2" na Departmanu za saobraćaj (2007-2013), na predmetima "Urbana/ruralna analiza i morfologija 1" "Urbana/ruralna anliza i morfologija 2", (2010 do danas), a od 2015. godine na predmetima "Elementi i sklopovi zgrada 1" i "Elementi i sklopovi zgrada 2" na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Od 2011. godine je angažovana kao nastavnik i na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju na Specijalističkim studijama pod nazivom "Energetska efikasnost u zgradarstvu", na predmetu "Bioklimatska arhitektura", a od 2014. godine angažovana je kao nastavnik na predmetu "Principi univerzalnog dizajna" na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, FTN-a u Novom Sadu.

Bila je komentor ili mentor velikog broja diplomskih radova iz oblasti Arhitekture i urbanizma. Tokom tri godine bila je rukovodilac galerije "Sava Šumanović" (danas galerija "Đura Kojić") na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, pri čemu je organizovala 60 izložbi. U zgradi Muzeja Vojvodine organizovala je izložbu studentskih radova 2001. godine pod nazivom "Na kraju puta - počinje novi", 2010. godine izložbu "URAM 1997 - 2010", a 2012. godine izložbu "Istraživanje prostora". Bila je član Odbora za održavanje i razvoj Kampusa Univerziteta u Novom Sadu (2005-2010).

Član je DaNS-a od 1994. godine. Stručni ispit za projektovanje položila je 1995. godine. Od 2005. godine je član Inženjerske komore Srbije od kada ima licencu odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste. Bila je član Upravnog odbora Društva arhitekata Novog Sada (2005-2007). Dva puta je bila stručni izvestilac na konkursima a jednom predsednik komisije za dodelu nagrada Salona arhitekture Novog Sada. Vodila je program Okruglog stola na temu "Javni prostori grada" u okviru Dana arhitekture 2004. godine u Novom Sadu. Nekoliko puta je učestvovala kao koautor na konkursima, pri čemu je, sa kolegama iz Beograda, osvojila otkupnu nagradu na konkursu "Idejno arhitektonsko - urbanističko uređenje centra Šida", 1998 godine. Tokom 2 godine je bila angažovana kao tehnički urednik pri izradama nekoliko Monografija: Bačkog Gradišta (1995), Nacionalnog parka Fruška gora (1995), Dobrinaca (1996) i Čuruga (1997). Bila je član Republičke revizione komisije – za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije objekata od značaja za Republiku Srbiju, a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine (2004-2006). Od 1999. godine je član grupe Per.Art, organizacije koja deluje u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.

Kao autor ili koautor objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova na teme iz oblasti arhitekture i urbanizma u međunarodnim i domaćim naučnim zbornicima radova, na simpozijumima i monografijama. Učestvovala je u izradi nekoliko urbanističkih studija: "Urbanistička studija centra Kule - od postojećeg stanja ka strategiji razvoja" (1999), "Predlog uređenja centra Apatina" (2000), "Prostorna studija napuštenih i neiskorišćenih objekata, površina i prostora u Novom Sadu" (2004), "Pristupačnost objekata kulture u Novom Sadu za osobe sa ometenošću u mentalnom razvoju" (2009) i "Istraživanje pozorišnih objekata u Republici Srbiji sa urbanističkih aspekata" (2011). Kao deo tima Instituta za arhitekturu i građevinarstvo FTN-a je učestovala u projektu "Agenda 21 unapređenje održivog razvoja" (2001) i TEMPUS (2005), kao i na više projekata u organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (2011-2014 i 2015-2018).

Gostovala je u nekoliko radio i televizijskih emisija posvećenih arhitekturi i urbanizmu. Održala je veći broj predavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN, kao i van fakulteta: u Zavodu za urbanizam Srbije (2001), u Prirodnjačkom muzeju (2001), u Podgrađu (2004), u SC Jovan Vukanović (2003 i 2004), u Srednjoj tehničkoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Subotici (2005).

Od 2003. godine, u saradnji sa članovima Udruženja studenata sa invaliditetom u Novom Sadu, se više posvetila analizi i valorizaciji prostora sa aspekta pristupačnosti i dizajna za sve, pri čemu je učestvovala u nekoliko skupova organizovanih na te teme. Oblasti interesovanja, koje su u njenom radu i do danas prisutne, su: urbanizam, urbanističko projektovanje, saobraćaj, urbana morfologija, urbana analiza, pristupačnost, univerzalni dizajn, dizajn za sve i bioklimatska arhitektura.