Radovan Štulić

 • Pozicija:

  Redovni profesor

 • Zvanje:

  Prof. dr

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektura Nacrtna geometrija 1, Nacrtna geometrija 2, Perspektiva, Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi Gradjevinarstvo: Nacrtna geometrija Geodezija i geomatika: Nacrtna geometrija u geomatici Animacija u inzenjerstvu: Geometrija i vizuelizacija 3D prostora

 • Kabinet:

  905/906/518

 • Konsultacije:

  22.01.-12h (905); 28.01.-13h(905); 4.2.-12h(518)

 • Kontakt:

  radovan.stulic@gmail.com

Biografija:

Rođen je 3. avgusta 1965. godine u Novom Sadu. Nakon završene osnovne i srednje prirodno matematičke gimnazije, 1984. god. upisao se na Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Oktobra 1990. god. diplomirao je na smeru za mehaniku i mašinske konstrukcije sa srednjom ocenom 9,29 i ocenom 10 iz diplomskog rada pod nazivom "Stabilnost i postkritični oblik linearno elastičnog štapa na jednom kraju ukleštenog gde krutost ukleštenja zavisi od sile". Tokom osnovnih studija nagrađen je Izuzetnom univerzitetskom nagradom za izrađen studentski naučni rad, a preko međunarodne studentske organizacije IAESTE boravio je na stručnim praksama u Švedskoj i Francuskoj.

Poslediplomske studije upisao je na Arhitektonskom fakultetu Univerzitetа u Beogradu, na grupi za Nacrtnu geometriju. Nakon odslušanih i položenih svih ispita predviđenih planom i programom studija, sa srednjom ocenom 9,43, jula 1994. godine odbranio je magistarsku tezu pod naslovom "Nacrtno geometrijske metode u kompjuterskoj grafici: konture i izofote rotacionih površi". Na istom fakultetu, oktobra 1997, odbranio je i doktorsku disertaciju pod naslovom "Obrada ravnih krivih zasnovana na prostornoj interpretaciji biracionalne kvadratne transformacije", kao prvi kandidat svoje generacije poslediplomaca iz Nacrtne geometrije.

Od 1990. do 1994. zaposlen je na Institutu za mehaniku i teoriju mašina Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao asistent pripravnik na predmetima Nacrtna geometrija i Elementi konstrukcija (Tehničko crtanje). Nakon toga izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast konstruktivna geometrija kada, pod mentorstvom predmetnog nastavnika. prof. dr Lazara Dovnikovića drži i delove predavanja iz pomenutih predmeta.

Tehnološki fakultet u Novom Sadu ga u periodu 1994-1998 angažuje kao asistenta-saradnika na izvođenju vežbi iz predmeta Tehničko crtanje i osnovi mašinstva.

Marta 1998. godine izabran je u zvanje docenta iz iste naučne oblasti na predmetima Nacrtna geometrija i perspektiva i Tehničko crtanje na kojima izvodi nastavu studentima arhitekture, saobraćajnog odseka i mašinstva-odeljenje u Kikindi.

Pored izvođenja vežbi i predavanja na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu školske 1998/99. god. i Aritektonsko- gradjevinski fakultet u Banjoj Luci - Republika Srpska ga angažuje za postavljanje predmeta Perspektiva na tada novootvorenom Odseku za arhitekturu, gde nastavu izvodi tri školske godine.

Jula 2001. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast konstruktivna geometrija i inženjerska grafika (za predmete Nacrtna geometrija i perspektiva i Konstruktivna geometrija i grafika) i tada je angažovan na izvođenju i predavanja i vežbi na svim odsecima Fakulteta tehničkih nauka na kojima se predaju predmeti koje izvodi Katedra za nacrtnu geometriju na Odseku za opšte discipline u tehnici. Funkciju šefa Katedre vršio je periodu 2002-2006. godine.

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu ga šk. 2003/04. god. angažuje za reformisanje predmeta Nacrtna geometrija, a na ovom Fakultetu nastavu izvodi te i naredne dve školske godine.

Juna 2006. godine izabran je zvanje redovnog profesora za naučnu oblast konstruktivna geometrija i inženjerska grafika- teorije i inetrpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu, nakon čega je imenovan za šefa novooformljene Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu na Departmanu za arhitekturu i urbanizmu FTN-a. Funkciju šefa Katedre obavljao je u periodu 2006-2012 godine.

Bio je član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Milene Stavrić, na Arhitekotnskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, kao i predsednik većeg broja Komisija za odbranu diplomskih - master radova na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Departmanu za građevinarstvo i na Departmanu za industrijski menadžment. Mentor je studentskih naučnih radova koji su svi nagrađeni Izuzetnom nagradom Univerziteta u Novom Sadu.

Član je Komisije za polaganje stručnih ispita za profesore srednjih škola (mašinske i gradjevinsko/arhitektonske struke) za predmete Nacrtna geometrija i Tehničko crtanje od 1996. godine.

Kao stipendista IKY fondacije (Grčka) boravio je na Univerzitetu u Patri - Departman za građevinarstvo, na postdoktorskom usavršavanju u periodu oktobar 2001 − april 2002 god.

U okviru CEEPUS projekta Teachers Mobility programa 2005. godine boravio je na Institutu za diskretnu matematiku i geometriju Tehničkog Univerziteta u Beču na na jednomesečnom istraživanju vezanom za reformu nastave iz predmeta ove naučne oblasti.

Objavio je oko 50 radova iz oblasti konstruktivne geometrije i kompjuterske grafike, primene geometrije u biomehanici i medicini kao i edukacije iz geometrije i grafike, kako u zbornicima radova domaćih i međunarodnih naučnih skupova tako i u časopisima, štampanim u celini ili u izvodu.

Član je recenzentskih odbora WSCG-International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, kao i International Network for Engineering Education and Research (INEER) za publikaciju “Innovations 2006: World Innovations in Engineering Education and Research”.

Autor je dve skripte: "Kotirana projekcija" i "Perspektiva" i jednog udžbenika "Perspektiva−vizuelizacija trodimenzinalnog prostora iz perspektivnih slika", kao i Podloga za predavanja i Zbirki obaveznih zadataka za program vežbi iz Nacrtne geometrije i Perspektive za studente arhitekture, građevinarstva, geodezije i geomatike, mašinstva, saobraćaja i grafičkog inženjerstva i dizajna.

Bio je predsednik Udruženja za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku Srbije i Crne Gore, UNGIG-SCG u periodu 2004- 2006. godine.

Kao istraživač ušestvovao je u naučno istraživačkim projektima:

• Pokrajinskog i Republičkog fonda za nauku, 1990-2002.

• "Sinteza i razvoj geometrijskih znanja za unapređenje vizualizacije i prikazivanje prostornih konfiguracija" projekat Ministarstva za nauku tehnologiju i zaštitu životne sredine Republike Srbije (MM1819) čiji je rukovodilac prof. dr Lazar Dovniković, 2002-2005 .

• "Relativistička geometrija harmonijskih ekvivalenata", projekat Matice srpske, čiji je rukovodilac prof. dr Lazar Dovniković, 2005-2008.

• "Competences and Learning Outcomes in Architecture - The CARDS Countries experience", TEMPUS, (SCMC035B06) čiji je rukovodilac prof. dr Konstantinos Spiridonidis, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Solunu, 2007-2008.

Govori, čita i piše engleski (diploma Cabridge FCE) i francuski (dilpoma DELF, francuskog Ministarstva obrazovanja) jezik, a služi se grčkim, italijanskim i ruskim jezikom.

Autor je sledećih članaka:

1

Rezultati ispita odrzanih 12.3.2016.

Na zavrsni deo ispita pozivaju se:

Konjevic Dejan AU 98/13            NACRTNA GEOMETRIJA 1

Petakovic Filip  GR 50/12           NACRTNA GEOMETRIJA

u ponedeljak 21.3.2016 u 12h u kuli (905)

IZ KABINETA