Predrag Šiđanin

 • Pozicija:

  Redovni profesor

 • Zvanje:

  dr.

 • Angažovanje na predmetima:

  Maketarstvo, Interpretacije i reprezentacije arhitektonsko urbanističkog dela, Tehnike prezentacija, Reprezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela 1, Reprezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela 2, Reprezentacije šireg prostornog okruženja i Odnos delova i celine u arhitekturi i urbanizmu

 • Kabinet:

  518

 • Konsultacije:

  Cetvrtak 9:00

 • Kontakt:

  predrag.sidjanin@gmail.com

Biografija:

Rođen je u Novom Sadu 1953. godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Radio je u Naftagas-inženjeringu i Zavodu za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu. 1991. godine odlazi u Holandiju. Dobija mesto asistenta, a kasnije istraživača na Arhitektonskom fakultetu, Delftskog univerziteta za tehnologiju, Delft, Holandija. Na istom fakultetu je magistrirao na integraciji GIS-a i VR-a, a potom i doktorirao na kompjuterskom sistemu za analiziranje vizuelnog kvaliteta urbanog okruženja, uz primenu OODB-a. Sarađivao je na više naučnih i stručnih projekata sa univerzitetima u

Portugaliji, Engleskoj, Italiji, SAD i Nemačkoj. 2003. godine se vraća u Novi Sad, gde dobija posao prvog direktora Agencije za prostorno planiranje Vojvodine. Od 2006. godine radi kao vanredni profesor na Katedri za interpretacije i reprezentacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. Redovni profesor postaje 13. maja 2010. godine. Specijalnost mu je integracija informacionih tehnologija i teorija arhitekture i urbanizma. Objavio je dve knjige, jednu naučnu u Holandiji (A Cognitive Framework for an Urban Environment Design Tool, 2001), a drugu stručnu u sardnji sa dr. Bojanom Tepavčevićem (Maketarstvo, 2010). Autor je poglavlja u četiri međunarodne naučne knjige, kao i većeg broja naučnih i stručnih radova, objavljenih u časopisima ili prezentovanih na internacionalnim kongresima. Redovni je član Matice Srpske, Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Novog Sada, STROOM-a, ULUV-a, UPIUDV-a i drugih strukovnih organizacija. Dobitnik je nagrade za naučni rad na URISA (Urban and Regional Information Systems Association) kongresu, Čikago, SAD, 1999. godine.

Paralelno sa radom usmerenim na arhitekturu, od 1972. godine se profesionalno bavi i vizuelnom umetnošću. Jedan je od pionira video i kompjuterske umetnosti u Vojvodini. Imao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi i nastupa na festivalima, kako u našoj zemlji tako i na gotovo svim kontinetima. Od 2003. godine, zajedno sa svojom životonom saputnicom Majom Budžarov pokreće umetnički projektat pod nazivom MP_art (URL: www.mpart.nl), koji je u permanentnom procesu.