Dr Milena Krklješ

 • Pozicija:

  Vanredni profesor

 • Zvanje:

  prof.

 • Angažovanje na predmetima:

  Arhitektonska analiza funkcije i tipologija 1, 2 (osnovne studije), Arhitektonske tehnologije 1 (osnovne studije), Teorija i kritika arhitektonskog dela (master studije), Elementi i sklopovi u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju (master studije), Stručna praksa (osnovne i master studije)

 • Kabinet:

  510

 • Konsultacije:

  /

 • Kontakt:

  milenakrkljes@gmail.com

Biografija:

Rođena 4. januara 1979. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj"(prirodno-matematički smer) i Srednju muzičku školu "Isidor Bajić" (vokalno-instrumentalni odsek) završila u Novom Sadu. Studije arhitekture na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu upisala školske 1997/98. godine, a diplomirala 26.09.2002. godine sa diplomskim radom "Predlog revitalizacije slobodnih površi za decu i omladinu na području Novog Naselja i Satelita" (mentor: Prof. dr Ranko Radović). Magistarsku tezu "Javni prostori – žižne tačke okupljanja u Novom Sadu" (mentor: Doc. dr Ksenija Hiel), odbranila 17. januara 2007. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju "Programski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini" (mentor Prof. dr Nađa Kurtović - Folić), odbranila 06. jula 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tokom studija, usavršavala se u letnjoj školi Međunarodne federacije za stanovanje i planiranje (IFHP), jul-avgust 1999. godine u Helsinkiju (Finska), sa temom “How To Improve the Existing Townscape” i jul-avgust 2000. godine u Berlinu (Nemačka), sa temom “Periphery in the Centre".

Aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, kao demonstrator od 2000/2002. školske godine i kao saradnik u nastavi školske 2002/2003. godine, na predmetima Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija I, Elementi i sklopovi zgrada I i Arhitektonsko projektovanje 1. Od novembra 2002. do novembra 2003. godine zaposlena je kao projektant-pripravnik u a.d. PRO-ING u Novom Sadu. U zvanje asistenta-pripravnika na Odseku za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka izabrana je 2003. godine, a u zvanje asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka izabrana je 2007. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija izabrana je 2011. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2016. godine.

Kao mentor studentskih radova učestvuje u radu studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam u okviru radionice i umetničkog projekta reanimacije Štrosmajerove ulice u Petrovaradinu - "60 metara tranzicije" (2005. god.), na Kongresima studenata arhitekture ex-Yu u Beogradu (2006. god.) i u Zagrebu (2007. god.), na skupu ICAMES 2008 (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students) u Istanbulu (Turska). Mentor je i komentor većeg broja studentskih diplomskih i master radova.

Učestvovala je u nekoliko studija, kao koordinator i autor ("Studija dece u Novom Sadu" 2002/03. godine; "Studija slobodnih prostora za decu na području Novog Sada", 2004. godine; "Moja škola-moja okolina", školske 2004/05. godine; Studija "Urbano planiranje - analiza stanja Grada Novog Sada" - projekat finansiran od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, 2005. godine).

Kao saradnik i odgovorni projektant radila je na većem broju idejnih i glavnih projekata (Master plan za Petrovaradinsku tvrđavu, Glavni projekat Radionice na Novom groblju u Novom Sadu, Glavni projekat za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" na Novom Naselju, Glavni projekat spoljašnjeg uređenja za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" na Novom Naselju, Novi Sad, Glavni projekat dogradnje za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo", Karađorđeva 55, Novi Sad, Idejni i glavni projekat dogradnje Veze 2 Fakulteta tehničkih nauka, Izvođački projekat uređenja okoline i partera za sportsku halu u Dimitrovgradu, Projekat rekonstrukcije i dogradnje kuće u vikend naselju u Petrovaradinu, Idejni i glavni projekat porodične kuće u vikend naselju u Petrovaradinu, Projekat enterijera stana u ulici Danila Kiša, Glavni projekat dogradnje za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo", Stojana Novakovića, Novi Sad).

Učestvovala je u međunarodnim i nacionalnim projektima:

1. Tempus projekat "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COURSES FOR THEATRE TECHNICIANS AND STAGE MANAGERS (ScenTec)" 530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES, 2012-2015.

2. Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije", TR36042, rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović-Folić, 2011-2014.

3. Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj "Redefinisanje modela i tipova javnih prostora i unapređenje strategije njihove obnove i korišćenja u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju", rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović Folić, 2008-2010.

4. Tempus projekat "Competences and Learning Outcomes in Architecture - The CARDS Countries experience", SCMC035B06), rukovodilac prof. dr Konstantinos Spiridonidis, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Solunu, 2007-2008.

5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Građenje niskoenergetskim prirodnim materijalima na bazi zemlje", rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Krnjetin, 2006 – 2008.

Autor je i koautor većeg broja radova, koji su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim časopisima i prikazani na brojnim međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.

Član je Odbora za nauku i međunarodnu saradnju i Odbora za nastavu Fakulteta tehnničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U prethodnom mandatu bila je član Odbora za održavanje i razvoj kampusa Univerziteta u Novom Sadu.

Član je Upravnog odbora Nagrade Ranko Radović.

Član je IFHP (International Federation for Housing and Planning), Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Novog Sada.

Govori, čita i piše engleski i nemački, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.

Autor je sledećih članaka:

49

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 15. septembra 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do ponedeljka u 10:00 časova.

Dodaci

 1. Spisak
  undefined

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 3. septembra 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do ponedeljka u 10:00 časova.

Dodaci

 1. analiza 1
  undefined
 2. analiza 2
  undefined

REZULTATI ISPITA

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 27. avgusta 2018. godine.

Studenti koji žele da ponište ispit ili imaju uvid u rad, treba da se jave na e.mail milenakrkljes@gmail.com do subote u 10:00 časova.

Dodaci

 1. rezultati analiza
  undefined

STRUČNA PRAKSA – OBAVEŠTENJE O PROCEDURI POLAGANJA ISPITA

Studentsku praksu je moguće odraditi u zemlji ili inostranstvu, u bilo kojoj firmi / instituciji koja se bavi poslovima iz arhitektonskog delovanja u najširem smislu ove oblasti, bilo kada tokom godine, u predviđenom trajanju od 10 radnih dana (ili u dužem), a obavezno pre prijave diplomskog/master rada, s obzirom da je neophodno prijaviti je i položiti i u formi ispita.

Po završetku prakse, student treba da napiše Dnevnik stručne prakse i overi ga od strane poslodavca.

Dnevnik treba da sadrži sledeće listove:

 1. Naslovna strana
 • Dnevnik stručne prakse (bechelor / master);
 • Logo fakulteta i Departmana u zaglavlju;
 • U dnu lista: Ime i prezime studenta, broj indeksa.
 1. Potvrda od poslodavca o obavljenoj stručnoj praksi
 • Na papiru sa logom firme, pečatom i potpisom ovlašćenog lica (poslodavca)
 1. Opis sadražaja urađene stručne prakse sa opisom radnih zadataka        
 • Naziv firme, opis poslova kojima se firma bavi, organizacija rada u njoj;
 • Opis institucija, klijenata i slično sa kojima se odvija process rada u firmi;
 • Dokumentacija/proizvodi/usluge koje su rezultat radnog procesa u firmi (nabrojati sastav dokumentacije, proizvoda, usluga…);
 • Konkretni radni zadaci u radnom procesu koji su bili dodeljeni kao deo studentske stručne prakse;
 • Ilustracije uz opis poslova (crteži, fotografije i slično u malom formatu).

Ukoliko je za odlazak na praksu kod poslodavca studentu potreban zvaničan uput, moguće je da ga dobije od predmetnog nastavnika u terminu konsultacija.

Dnevnik stručne prakse predaje se na kontrolu u teminu zakazanog termina ispita u svim ispitnim rokovima.

Za izlazak na ispit (test) potrebno je da student ima pripremljen dnevnik stručne prakse.

Nakon pozitivno ocenjenog dnevnika prakse, student pristupa polaganju testa, koji predstavlja završni ispit. Za studente bechelor studija test sadrži pitanja iz Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a za studente master studija iz Zakona o planiranju i izgradnji, isključivo iz delova koji su markirani u tekstu koji se nalazi priložen na sajtu.

Ukoliko student nije u mogućnosti da samostalno pronađe način na koji će odraditi praksu, može se javiti predmetnom nastavniku, kako bi se pronašlo što efikasnije rešenje.

Predmetni nastavnik

Prof. dr Milena Krklješ

Rezultati ispita

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 3. jula 2017. godine.

Uvid u radove je u četvrtak, 6. jula u terminu od 10:30 časova u kabinetu 510.

Rok za poništavanje ocene putem e.maila je do četvrtka u 12:00 časova.

 

 

 

Dodaci

 1. analiza 2
  undefined
 2. analiza 1
  undefined

REZULTATI ISPITA

Obaveštavaju se studenti koji su 18. aprila polagali ispit iz predmeta Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija 1, da preliminarne rezultate i ocene mogu videti na svom studentskom portalu.

Studenti koji žele da ponište ocenu, treba da se putem e-maila jave predmetnom nastavniku do petka u 10:00.

Uvid u radove biće u petak, 21. aprila u 10:00 u kabinetu.

 

 

PROGRAMSKA SKRIPTA

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 27. JANUARA 2017.

- U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati ispita održanog 27.01.2017.

– Studenti koji žele mogu da pogledaju svoj rad u sredu 1.02.2017. u 14h.

– Studenti koji nisu zadovoljni rezultatom, mogu da ponište ocenu putem e-mejla milenakrkljes@gmail.com, najkasnije do srede 1.02.2017. do 14h.

– Termin upisa ocena u indekse biće naknadno objavljen.

Dodaci

 1. REZULTATI ISPITA
  undefined

KONSULTACIJE ZA STRUČNU PRAKSU

Ove nedelje konsultacije za stručnu praksu održaće se:

u četvrtak 29.septembra 2016. od 16.00 do 17.00h

                                   i

u petak 30.septembra 2016. od 11.00 do 13.30h u kabinetu 510.

Stručna praksa – osnovne i master studije

STRUČNA PRAKSA – OBAVEŠTENJE O PROCEDURI POLAGANJA ISPITA

 

Studentsku praksu moguće je odraditi u zemlji ili inostranstvu, u bilo kojoj firmi / instituciji koja se bavi poslovima iz arhitektonskog delovanja u najširem smislu ove oblasti, bilo kada tokom godine, u predviđenom trajanju od 10 radnih dana (ili u dužem), a obavezno pre prijave diplomskog/master rada, s obzirom da je neophodno prijaviti je i položiti i u formi ispita.

 

Po završetku prakse, student treba da napiše i overi Dnevnik stručne prakse.

 

Dnevnik treba da sadrži sledeće listove:

 

 1. Naslovna strana
 • Dnevnik stručne prakse (bechelor / master);
 • Logo fakulteta i Departmana u zaglavlju;
 • U dnu lista: Ime i prezime studenta, broj indeksa.

 

 1. Potvrda od poslodavca o obavljenoj stručnoj praksi
 • Na papiru sa logom firme, pečatom i potpisom ovlašćenog lica (poslodavca)

 

 1. Opis sadražaja urađene stručne prakse sa opisom radnih zadataka        
 • Naziv firme, opis poslova kojima se firma bavi, organizacija rada u njoj;
 • Opis institucija, klijenata i slično sa kojima se odvija process rada u firmi;
 • Dokumentacija/proizvodi/usluge koje su rezultat radnog procesa u firmi (nabrojati sastav dokumentacije, proizvoda, usluga…);
 • Konkretni radni zadaci u radnom procesu koji su bili dodeljeni kao deo studentske stručne prakse;
 • Ilustracije uz opis poslova (crteži, fotografije i slično u malom formatu).

 

Ukoliko je za odlazak na praksu kod poslodavca studentu potreban zvaničan uput, moguće je da ga dobije od predmetnog nastavnika u terminu konsultacija, utorkom od 14-15 časova.

 

Dnevnik stručne prakse predaje se na kontrolu u teminu pola sata pre zakazanog termina ispita u svim ispitnim rokovima, kod predmetnog nastavnika (kabinet 510).

Za izlazak na ispit (test) potrebno je da student ima overen dnevnik stručne prakse.

 

Nakon pozitivno ocenjenog dnevnika prakse, student pristupa polaganju testa, koji predstavlja završni ispit. Za studente bechelor studija test sadrži pitanja iz Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a za studente master studija iz Zakona o planiranju i izgradnji, isključivo iz delova koji su markirani u tekstu koji se nalazi priložen na sajtu.

 

Ukoliko student ima problem da samostalno pronađe način na koji će odraditi praksu, može se javiti predmetnom nastavniku, kako bi se pronašlo što efikasnije rešenje.

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr Milena Krklješ