Niš

 

 

Inovativno recikliranje

Svako vreme nosi svoje dileme, pa u sklopu takvog stava naša dilema reciklirati ili inovirati može se sagledati u sklopu karakteristika vremena u kome živimo, a koje svoje karakteristike reflektuje i na oblast arhitektonske prakse. Polazište da današnjica nije povoljna za razvoj inovacija je pesimističko polazište, koje nestimulativno deluje na kreativne potencijale budućih generacija arhitekata pred kojima su godine profesionalnog rada, ali i ideja da će baš njihovo delo uneti nešto inovativno. Reciklaža jeste trend aktuelno prisutan u svim oblastima života, ali ono što je trenutni trend ne znači da će biti i trajni kvalitet. Zato se mi zalažemo za stav i recikliranja i inovacije, te smatramo da spajanje te dve opcije otvara nove mogućnosti koje spajaju jedan trenutni trend sa trajnim kvalitetom. U prilog tome napominjemo istorijski kontekst razvoja arhitekture preko kojeg sagledavamo da je kroz istorijski vremeplov uvek bilo nepovoljnih i nestimulativnih okruženja za razvoj određenih arhitektonskih tipologija, a ipak su nicale i nove.

Naše ambicije su da koncept inovativne reciklaže zaživi u našem gradu i to najpre kroz recikliranje postojećih naselja u ekološko energetske, štedljive, solarne zgrade sa odgovarajućim odnosom prema prirodnim resursima. Naime, savremeni čovek suočen je sa snažnim uticajem ali i štetnim posledicama tehnološke civilizacije. Kako na individualnom planu čovek kao jedinka ne ceni vrednosti onoga što ima i postaje svestan istoga tek kada ga izgubi, tako na globalnom planu tehnološka era nije vodila računa o prirodnim resursima sve dok oni nisu iscrpljeni. Prelepa prirodna bogatstva koja su nam podarena, prihvaćena su kao nešto što nam pripada a što ne treba čuvati i negovati. Takav stav narušio je postojeću ravnotežu u prirodi, i doveo nas u nedoumicu kako dalje.

Mi mislimo da tehnologija ne mora podrazumevati negaciju prirode već da može i mora biti u skladu sa njom. Zato se zalažemo za novi identitet Niša koji će predstavljati realan svet sa svojim reperkusijama na celinu ljudskog života. Polazište vidimo u postojećem integralnom konceptu projektovanja koji razmišlja o uštedi energije i zaštiti životne sredine na samom početku izrade projekta, a ne kada je objekat već isplaniran i doveden do završne faze izvođačkog projekta. To se odnosi kako na novoprojektovane tako i na već postojeće objekte koje putem inovativne reciklaže dovodimo do faze ekološki-energetski štedljive, solarne jedinice.

Održivi razvoj postojećih i novoizgradjenih objekata je potreba budućih generacija, a i istovremeno se uklapa u elaborat o energetskoj efikasnosti koji postaje i zakonska obaveza od septembra 2012. godine u Srbiji i deo je njene vizije o evropskoj budućnosti.

Zaštita okoline, energetska štednja i razvoj tehnologije prijateljski nastrojene prema prirodnim resursima Niša, vodi ka minimiziranju mogućih gubitaka kako energetskih i ekoloških potencijala tako i prirodnih bogatstava. Spojiti ekonomiju, ekologiju, estetiku, dizajn i arhitekturu i omogućiti termičku, higijensku, i vizuelnu udobnost stanovnika i dobiti maksimalan efekat sa što manje uloženih sredstava , jeste za naše uslove koncept inovativne reciklaže koji predstavlja korišćenje već postojećih tehnoloških znanja na način prilagođen našoj zemlji uz istovremeno eliminisanje i SICK-BUILDING syndroma, ali i razvoj arhitektonskog identiteta svakog stanovnika kroz upoznavanje  prednosti ”nultih” kuća sa tendencijom ka dobijanju energetski samostalnih objekata koji bi se vremenom razvijali u plus-energetske kuće. Plus-energetska kuća ima sve sisteme kao energetski nezavisna kuća samo što je povezana sa elektro distributivnom mrežom. Ona putem solarnih fotonaponskih ćelija ostvaruje višak energije koji se isporučuje u javnu energetsku mrežu. Postavljanje fotonaponskih ćelija na staklu kuća, solarnih kolektora na krovu do izgradnje zelenih krovova koji su sve više imperativ u prenatrpanim urbanim celinama i koji omogućavaju oazu mira u kojoj pojedinac nalazi kutak u kome će usporiti brzinu života i povratiti osećanje izgubljenog identiteta i veze sa prirodom.

Energetska vrednost zgrada u Nišu je na najnižem nivou, a opasnosti koje iz toga proizilaze neće niko rešiti osim nas samih. To je prilika da se probudimo iz letargije i da uprkos ekonomskoj krizi percipiramo blisku budućnost bez kognitivnih distorzija prema obnovljivim izvorima energije i kroz pasivno i aktivno učešće u korišćenju biomasa, sunčeve energije, energije vetra, vode i geotermalnih izvora.

Zato predlažemo da koncept inovativnog recikliranja nađe svoje mesto u eko-energetskoj rehabilitaciji urbanih i ruralnih celina naše zemlje, kao predlog za sistemske promene arhitektonskog identiteta Niša, a ne kozmetičkih i kratkoročnih prepravki gradskih celina.

ABSTRACT

Recycling is the current trend which is present in all areas of life, but what is the current trend does not mean that there will be a lasting quality. Our ambition is that the concept of innovative recycling comes to life in our city, firstly through the plan for recycling of existing settlements in ecological energy, energy saving, solar building with the appropriate attitude towards natural resources. The modern man is faced with strong influence and harmful effects of technological civilization. We think that technology does not necessarily imply a negation of nature but that can and must be consistent with it. That’s why we advocate for a new identity of Niš that will represent the real world with its repercussions on the whole of human life. We know that the energy value of buildings in Niš is at the lowest level, and the dangers that implies can solve noone but ourselves. This is an opportunity to awaken from the lethargy and, despite the economic crisis, perceive the near future without cognitive distortions to renewable energy through passive and active participation in the use of biomass, solar energy, wind energy, water and geothermal sources. Therefore we suggest that the concept of innovative recycling finds its place in the eco-energetic rehabilitation of urban and rural units of our country, as a proposal for a systematic change of the architectural identity of Niš instead of cosmetic repairs and short-term municipal entity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>