Aktuelno

MULTIcultural NS

KatalogMultiCultNs1-1
Ovde možete pregledati i preuzeti katalog: https://issuu.com/dejan_mitov/docs/katalogmulticultns1

MULTICULTURAL NS. projekat promocije različitih kultura u cilju razvoja integrativnog pristupa multikulturalizmu.
U okviru predmeta Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita I studenti IV godine Departmana za arhitekturu i urbanizam imali su zadatak da prepoznaju, istraže, vrednuju i prezentuju značaj i kulturno-turistički potencijal materijalnih i/ili nematerijalnih komponenti nasleđa jedne od kultura karakterističnih za Vojvodinu. Potom su formirali kulturne staze na široj teritoriji grada Novog Sada.
Kulturne staze su definisali kao svojevrstan skup materijalnih i nematerijalnih komponenti nasleđa, na osnovu sistemskog istraživanja prirode mesta i značaja nasleđa, odnosno konzervatorskog i turističkog konteksta. Primenjujući različite metode istraživanja, počev od prikuplјanja, proučavanja i sistematizacije građe i literature, preko sprovođenja anketa i swot analiza, sve do obilaska lokacije, opservacije i izrade fotodokumentacije, studenti su prezentovali različite aspekte odabranih kultura.
Na osnovu unapred postavljenih kriterijuma izvršena je selekcija radova, koji su potom grupisani u tri celine: nasleđe različitih kultura – materijalno i nematerijalno nasleđe, nasleđe ličnosti različitih kultura i urbanističko i arhitektonsko nasleđe različitih kultura.

MULTICULTURAL NS. a project promoting different cultures in order to develop an integrative approach to multiculturalism.
In the course of the Architectural Heritage, Preservation and Protection I students of the IV year of the Department of Architecture and Urbanism were tasked to identify, explore, evaluate and present the significance, cultural and touristic potential of the tangible and/or intangible components of the heritage of one of the cultures characteristic for Vojvodina. Then they formed cultural routes on the wider territory of the city of Novi Sad.
Cultural routes have been defined as a kind of tangible and intangible components of heritage, based on systematic research of the nature of the city and the importance of heritage, in fact the conservation and touristic context. Students were presented various aspects of selected cultures by applying various methods of research: collection, study and systematization of documentation and literature, surveys, swot analyses, site visits, observations, and photo documentation.
On the basis of pre-set criteria works were selected and divided into three groups: the heritage of different cultures – tangible and intangible heritage, the heritage of the personality of different cultures and the urban and architectural heritage of different cultures.

Predmet | Subject
Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita I | Architectural Heritage, Preservation and Protection I
Mentori studentskih radova / kustosi izložbe | Mentors of student work / curators of exhibition
dr Anica Draganić, dr Maria Silađi
Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN, UNS | Department of Architecture and Urbanism, FTS, UNS

Učesnici | Participants
Aleksandar Asani, Bojan Kujundžić, Anđela Sailović, Snežana Vujišić, Teodor Šćepanović, Jovana Bošković, Stefan Milović, Nemanja Jović, Milivoj Filipović, Teodora Morača, Nevena Čalosević, Marija Stanojević, Sara Stanić, Katarina Savić, Dragana Vitić, Aleksandra Panić, Tamara Grujić, Marianna Novaković, Svetlana Blagojević, Nemanja Ćaćić, Sofia Rudan, Jovana Bratić, Jovana Kužet, Aleksandra Rakić, Jovana Jovičić, Nataša Apostolović, Radiša Pavićević, Katarina Pavlić, Jovan Milošević, Petar Baunović, Filip Pajović, Tanja Kljajić, Vanja Koplić, Višnja Pešić, Jasna Radošević, Natalija Ostojić, Marija Savić, Milica Terzin, Mirjana Ivanović, Jovana Bogičević, Milana Mitrović, Tatjana Prčić, Anita Pete, Mirjana Miščević, Mirjana Vulić, Kristina Marinković, Dajana Ostojić, Milica Ninković, Dragana Šaša, Nikola Horvat, Sena Nikolić, Marija Blanuša, Stefan Strajin, Marko Prodanović, Ivana Pjević, Dušan Arsenijević, Monika Borbaš, Jelena Jelača, Ivana Šanjević, Marko Šarac, Stanislava Vučetić

SKRIVENO NASLEĐE RAZLIČITIH KULTURA
umetničke fotografije segmenata graditeljskog nasleđa Novog Sada – nasleđa različitih kultura na području Novog Sada

NOVI SAD. Granica: na mestu susretanja severa i juga, istoka i zapada. Zona susreta i suživota u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Životni prostor i kategorija identiteta.

FOTOGRAFIJA. Analogno sećanje, analogija sećanja. Dve dimenzije, jedan trenutak: trgovi, ulice, ljudi, gestovi, stanja.

PROMENE. Ostaju jedino objekti, ulice i duh lišen svakog estetskog kriterijuma, strana lica i prazni pogledi.

Autor: dr Silard Antal profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

HIDDEN HERITAGE OF VARIOUS CULTURES
artistic photographs of the segments of the architectural heritage of Novi Sad – the heritage of various cultures in the area of Novi Sad

ÚJVIDÉK. Border: at the meeting point of north and south, east and west. Buffer zone: regarding the past, present and future. Life space and identity category.

PHOTOGRAPHY. Analogue recollection, the analogy of recollection. Two dimensions, one moment: squares, streets, people, gestures, states.

CHANGES. My Újvidék. My city. My memory. The memory stays. Everything else shifts, changes. City parts disappear, cloned streets on top of one another. The once urban identity fades out.

Author: dr Silard Antal professor of the Academy of Arts University of Novi Sad

Dodaci

  1. Flajer
    undefined
Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad