Aktuelno

Jean Monnet Module

Jačanje evropskog kulturnog identiteta kroz interdisciplinarne studije nasleđa
Strengthening European Cultural Identity through Interdisciplinary Heritage Studies – CULTher

Žan Mone modul „Jačanje evropskog kulturnog identiteta kroz interdisciplinarne studije nasleđa” je usmeren na akademske studije u oblastima kulturnog nasleđa, muzeologije, sociologije, kulturne istorije i geografije, kulturnog turizma, studija kulturne politike. Modul je posvećen evropskim integracionim procesima u oblasti kulture i nasleđa, kako bi se ova tema približila studentima različitih akademskih profila, ali i široj profesionalnoj zajednici. Program je osmišljen tako da unapredi delatnost stručnjaka u datoj oblasti i rad zaposlenih u državnim institucijama i javnom sektoru u oblasti implementacije i razvijanja evropskih strategija razvoja kulture.

Jedan od osnovnih ciljeva modula jeste uvođenje tema evropskih integracija u postojeći nastavni plan i program Departmana za arhitekturu i urbanizam. Evropeizacija nastavnog plana i programa podrazumeva isticanje evropske dimenzije izabranih tema sa ciljem da se podrže buduće profesionalne aktivnosti studenata i njihovi akademski dijalozi sa evropskim kolegama.

Projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti o značaju prevazilaženja kulturnih granica u evropskom kontekstu, čitanje i interpretaciju (multi)nacionalnog kulturnog nasleđa kao produkta interkulturnog dijaloga i integralnog dela šireg evropskog kulturnog prostora, identifikaciju i kontekstulaizaciju dinamičnih pitanja kulturnih identiteta iz pedagoške i istraživačke perspektive, osmišljavanje višedimenzionalne, kulturološki odgovarajuće i inovativne nastave i procesa istraživanja, kao i diseminaciju projektnih rezultata različitim grupama korisnika.

Očekivani rezultat projekta je unapređenje istraživanja i promocije regionalnog kulturnog nasleđa proširenjem perspektiva kroz interdisciplinarni pristup, kao i njegova (re)integracija u širi srednjoevropski kulturni kontekst u kojem je i nastajalo.

U toku zimskog semestra školske 2019/20. godine kursevi i radionica Novi Sad – evropski grad će biti realizovani u okviru predmeta Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 1.

Tim za realizaciju ovog projekta čine:
dr Anica Draganić (rukovodilac projekta), dr Maria Silađi (administrator projekta), dr Dragana Konstantinović, dr Mirjana Sladić, dr Dušan Ristić, Dr Miroslav Vujičić

Aktuelna dešavanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad